Send oss en forespørsel

Elektroinstallasjon / Serviceoppdrag / Prisoversikt

El-installasjon, vedlikehold og service

Vi kan hjelpe deg både med nye installasjoner og vedlikehold eller utvidelse av eksisterende anlegg.
Vi kan også bistå ved reparasjoner, eller assistere med gode råd hvis du har spørsmål rundt det elektriske i boligen din eller på arbedisplassen din.

Priser for serviceoppdrag; oppdrag uten forhåndsavtalt pris.

I mange tilfeller vil det være rasjonelt og økonomisk for begge parter å utføre oppdrag etter medgåtte timer og materiell, såkalte “serviceoppdrag”. Våre saksbehandlere slipper å gjøre befaringer og priskalkyler, og vi slipper å ta høyde for uforutsette oppgaver.

Går arbeidet lettere og fortere – blir det rimeligere! Materiell faktureres etter medgått.
Dette er den vanligste måten å gjøre opp for slike små jobber.

Priser ekskl./inkl. mva.
Minimumspris arbeid pr. oppdrag/ordre (inkl. første time, servicebil) 1.760,- / 2.200,-

Timepriser
Servicearbeider montør elektro minimum 5 timer samme dag 925,- / 1.156,-
Servicearbeider montør elektro under 5 timer samme dag 1.015,- /1.268,-
Servicearbeider tele/data/svakstrøm/audio/video/satelitt 1.250,-/1.562,50
Servicearbeider fiberskjøting / utbedring av feil på fiber

– oppstart  2.500,-  ekskl. mva/3.125,- inkl. mva.

1.250,-/1.562,50

 

Servicearbeider tillegg timepris hvor kunden holder materiell (se eget punkt) + 30 %
Servicearbeider tillegg timepris hvor kunden holder deler av materiellet selv + 10 %
Saksbehandler (tilbud, planlegging, dokumentasjon, befaring, mv.)  1.250,-/1.562,50
Ingeniør, tekniker, internkontroll, termografering  1.250,-/1.562,50
Smarthus (KNX, o.l) prosjektering/programmering/montasje/mv  1.250,-/1.562,50
Planlegging og prosjektering elbillading – flerbrukeranlegg.  1.250,-/1.562,50
Servicebil  /oppstart  pr. dag   (Servicebil faktureres for tilgjengelighet av bil og begrenset servicelager. ) 520,- / 650,-
Kjøring  pr. km  (medgått tid, parkering og bompenger tilkommer) 4,- / 5,-
Bompenger – oppdrag i Oslo pr. passering bom 30,- / 37,50
Bompenger – oppdrag utenfor Oslo, etter medgått

Dokumentasjon 
Utarbeidelse og lagt i “Boligmappa” eller sendt på mail 200,- / 250,-
Dokumentasjon,  tilsendt i papirutgave 200,- / 250,-
Dokumentasjon, ettersendt 200,- / 250,-
Faktura tilsendt på email eller til nettbank*
(Faktura sendes slik, hvis ikke annet avtales)
0,-
Faktura tilsendt i papirutgave 76,-  /  95,-
Dokumentasjon og rapportering til DLE etter kontroll

Forhåndsmelding/ ferdigmelding (pr. melding)

600,- / 750,-

600,- / 750,-

Hasteoppdrag

Hvor det ønskes snarlig utført oppdrag/oppmøte, beregnes det godtgjørelse for ikke planlagt oppmøteog endring av fastsatt tidplan.

Oppmøte i normal arbeidstid (hverdag 8-16)                                                          2.000,- / 2.500,-
Timepris                                                                                                                            1.000,- / 1.250,-
Oppmøte utenom normal arbeidstid                                                                          4.000,- / 5.000,-
Timepris utenom normal arbeidstid (ekskl. evt. overtid og helgetillegg)           1.500,- / 1.875,-

Priser varmekabel feilsøking og reparasjon:

Oppmøte: 4.000,- ekskl. mva = 5.000,- inkl. mva
Feilsøking og reparasjon, pr. løpende time 1.250,- ekskl. mva = 1.562,50 inkl. mva

Priser brannforebyggende elkontroll:

Pris er pr. måleranlegg/boenhet.
kr.  3.000,-  ekskl. mva. = 3.750,- inkl. mva. for leilighet/rekkehus,
kr.  4.000,- ekskl. mva. = 5.000,- inkl. mva. for eneboliger.

Faktura og dokumentasjon

  • Faktura sendes pr. email eller til nettbank dersom annet ikke avtales.
  • Dokumentasjon sendes boligmappa.no dersom den er tilgjengelig og annet ikke avtales.
  • Det faktureres løpende hele timer for tid medgått til oppdraget, samt til- og frakjøring. Eventuelt henting av produkter på lokalt lager inngår i oppdraget, når produktene skal brukes i det respektive oppdrag.
  • Annen tid medgått til oppdraget, slik som evt. saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp, faktureres i tillegg.
  • Ventetid og urasjonell fremdrift som skyldes andre håndverkere, kunde/bestiller eller andre tredjepartaktører vil tilkomme tid medgått til oppdraget.

Røa Elektriske AS er godkjent lærlingebedrift.

Lærlingeordningen er en viktig institusjon i norsk utdanningsvesen.
Dersom ikke annet er avtalt spesielt, benytter vi oss av lærlinger under oppdrag uten varsel, og fakturerer i hht. prisliste.
Som regel gjør lærlingen at oppdraget blir rimeligere for oppdragsgiver, da de bidrar hvor ellers to montører måtte arbeidet.

Tilbud

La oss gi deg et tilbud på ditt prospekt. Ring oss på 22 50 75 00 eller send oss en mail for å avtale tid for befaring. Vi samarbeider med andre lokale entreprenører og kan henvise til hjelp med totalentreprise av nybygg eller renovering.

Dokumentasjon.

Det sendes ut nødvendig og lovpålagt dokumentasjon etter hvert oppdrag.
Dokumentasjon faktureres i hht. prisliste.
Dersom dette blir tapt, og ny må fremlegges/sendes, faktureres det på nytt.
Dette gjelder for internkontroll, samsvarserklæring, kursfortegnelse, bruksanvisninger, mv.

Avbestilling

Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader av produktene. Ved avbestilling av arbeid mindre enn èn arbeidsdag før avtalt tid, vil det faktureres oppmøte med minstepris.

Arbeider hvor kunden selv vil holde materiell

Kunden kan selv holde materiell, som vi monterer. Dette fordrer at alt materiell kan dokumenteres med samsvarserklæring i hht. gjeldende regler. Materiellet må være fra en kjent leverandør, og inneha nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes.

Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturere medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter, eventuelt om kunde selv ønsker å fremskaffe dette fakturerer vi tiden dette tar.

Det tillegges et tillegg på timepris i hht. prislisten over.

Prosjektering av anlegg, og produksjon av matrillister faktureres på timesbasis.

Kunden kan også holde deler av materiellet selv, slik som varme- eller lysutstyr. Om dette er produkter som naturlig ligger i vår portefølje, tillegges et redusert tillegg i timeprisen. (se prislisten).

Det innrømmes ingen form for garanti på produkter skaffet annet sted, heller ikke i de tilfeller matrielliste er bestilt hos oss.  Det gis aldri retur eller tilbakekjøp av produkter skaffet annet sted.

Materiellpriser hos andre leverandører.

Røa Elektriske AS kan ikke forholde seg til hva andre aktører måtte selge produkter til over disk eller gjennom internet. Vi tilstreber å fakturere gjengs pris fra elektrikere.

Elektrikere leverer produkter med lovpålagt garanti etter håndverkerloven, dvs. ferdig montert. I praksis vil det si at produktene demonteres og remonteres kostnadsfritt innenfor reklamasjonsbetingelsene, hvor man ellers vil måtte stå for dette selv, og bringe varene til handelsstedet (disken eller internet-leverandør).

Påslag på materiell inneholder faktorer som tilgjengelighet, kompetanse og fortjeneste, samt nevnte garantier. Det varierer hvilke produkter som er mest utsatt for å ødelegges, noe som gir utslag i forskjellige påslag fra produkt til produkt. For å sikre våre leveranser kan vi ikke kjøpe inn for betingelser ”over disk” eller på nett, eller benytte oss av lokketilbud. En del elektroprodukter har vært hyppig brukt til slik, noe som har gjort de prisfølsomme.

De leverandørene vi velger må kunne stå for en del av kompetanseleveransen, og generell produktstøtte. Vi er også avhengig av å bruke tid og ressurser på egen produktkompetanse, og investerer kontinuerlig . Vi ønsker å kunne finne det mest riktige og rasjonelle produkter og løsninger til enhver tid.

Å selge produkter sammen med håndverkertjenestene står for en viktig del av vår bransjes inntektsgrunnlag. Både å selge flere varer og å selge de ”riktige” varene. Slik er dette å sammenligne med all annen varehandel, være seg klær, møbler eller dagligvarer. Vi tilbyr imidlertid våre kunder også å kjøpe inn produktene selv dersom de ønsker. Det er i hht. gitte betingelser (se tekst over).

Servicebil pr. dag.

Posten på faktura er andel av kostnad til et begrenset lagerhold tilgjengelig på oppdragsstedet i bil. Posten dekker således ikke drivstoff,  bompenger eller andre direkte driftskostnader. Dette faktureres normalt etter medgått.

Bygningsmessige skader ved montasjearbeid.

Røa Elektriske AS kan ikke ta ansvar for bygningsmessige skader som oppstår som følge av montasjearbeider eller av tredjepart handlinger, utover skader som oppstår av egen uaktsomhet.

Dette gjelder feks. skader som «roser» etter boring i mur (hvor det faller ut en bit av overflaten) (skyldes ofte porøs eller gammel betong), sprekk i gips/maling (skyldes ofte svakt grunnarbeid, eller spenninger eller bevegelser i reisverk), løsnede malingsflak (skyldes ofte montasjer før maling er tørket og herdet), sprekk i glass/vinduer (skyldes spenninger i glassflaten).

Byggherre/beboer/oppdragsgiver plikter å oppgi opplysninger om VA-installasjoner (vannrør, overrislingsanlegg, mv) eller andre skjulte installasjoner eller spesielle forhold før montasje og/eller boring, for å unngå skader.

Tilbud

La oss gi deg et tilbud på ditt prospekt.
Ring oss på 22 50 75 00 eller send oss en mail for å avtale tid for befaring.

Vi samarbeider med andre lokale entrepenører og kan henvise til hjelp med
totalentreprise av nybygg eller renovering.