Send oss en forespørsel

Informasjon og betingelser

Informasjon og betingelser


Faktura og dokumentasjon

  • Det faktureres etter gjeldende priser i hht. prisliste publisert på nett, eller spesielt avtalte priser.
  • Faktura sendes pr. email dersom annet ikke avtales.
  • Dokumentasjon sendes boligmappa.no dersom den er tilgjengelig og annet ikke avtales.
  • Det faktureres løpende hele timer for tid medgått til oppdraget, samt til- og frakjøring. Eventuelt henting av produkter på lokalt lager inngår i oppdraget, når produktene skal brukes i det respektive oppdrag.
  • Annen tid medgått til oppdraget, slik som evt. saksbehandling, dokumentasjon, anskaffelser/innkjøp, faktureres i tillegg. Ventetid og urasjonell fremdrift som skyldes oppdragsgiver, andre håndverkere eller andre aktører, vil tilkomme tid medgått til oppdraget.

Røa Elektriske AS er godkjent lærlingebedrift.
Lærlingeordningen er viktig for utdanningen i Norge. Det er viktig at denne fungerer, og at lærlingene får praktisert og at ordningen finansieres av lærlingens insats.
Dersom ikke annet er avtalt spesielt, benytter vi oss av lærlinger under oppdrag uten varsel, og fakturerer i hht. utført arbeid.
Som regel gjør lærlingen at oppdraget blir rimeligere for oppdragsgiver.

Dokumentasjon.
Det sendes ut nødvendig og lovpålagt dokumentasjon etter hvert oppdrag.
Dokumentasjon faktureres i hht. prisliste.
Dersom dette blir tapt, og ny må fremlegges/sendes, faktureres dette etter gjeldende priser.
Dette gjelder for internkontroll, samsvarserklæring, kursfortegnelse, bruksanvisninger, mv.

Avbestilling.
Ved avbestilling av arbeid eller av produkter, vil det faktureres påløpte kostnader og returkostnader av produktene. Ved avbestilling av arbeid mindre enn en virkedag før avtalt tid, vil det faktureres oppmøte med minstepris.

Arbeider hvor kunden selv vil holde materiell.
Kunden kan selv holde materiell, som vi monterer. Dette fordrer at alt materiell kan dokumenteres med samsvarserklæring i hht. gjeldende regler. Materiellet må være fra en kjent leverandør, og inneha nødvendige godkjennelser, samt være egnet og forskriftsmessig til den installasjonen som ønskes.
Dersom produktene ikke samsvarer med våre krav, forbeholder vi oss retten til å fakturerer medgått tid til å fremskaffe erstatningsprodukter, eventuelt om kunde selv ønsker å fremskaffe dette – tiden dette tar.
Det tillegges et tillegg på timepris i hht. gjeldende prisliste.

Prosjektering av anlegg, og produksjon av materiellister faktureres på timesbasis.

Kunden kan også holde deler av materiellet selv, slik som varme- eller lysutstyr. Om dette er produkter som naturlig ligger i vår portefølje, tillegges et redusert tillegg i timeprisen i hht. gjeldende prisliste.
Det innrømmes ingen form for garanti på produkter skaffet annet sted, heller ikke i de tilfeller materielliste er bestilt hos oss.  Det gis aldri retur eller tilbakekjøp av produkter skaffet annet sted.

Materiellpriser hos andre leverandører.

Røa Elektriske AS kan ikke forholde seg til hva andre aktører måtte selge produkter til over disk eller gjennom internet. Vi tilstreber å fakturere gjengs pris fra elektroentreprenører.

Elektroentreprenører leverer produkter med lovpålagt garanti etter håndverkerloven, dvs. ferdig montert. I praksis vil det si at produktene demonteres og remonteres kostnadsfritt innenfor reklamasjonsbetingelsene, hvor man ellers vil måtte stå for dette selv, og bringe varene til handelstedet (disken eller internetleverandør).

Påslag på materiell inneholder faktorer som tilgjengelighet, kompetanse og fortjeneste, samt nevnte garantier. Det varierer hvilke produkter som er mest utsatt for å ødelegges, noe som gir utslag i forskjellige påslag fra produkt til produkt. For å sikre våre leveranser kan vi ikke kjøpe inn for betingelser ”over disk” eller på nett, eller benytte oss av lokketilbud. En del elektroprodukter har vært hyppig brukt til slik, noe som har gjort de prisfølsomme.

De leverandørene vi velger må kunne stå for en del av kompetanseleveransen, og generell produktstøtte. Vi er også avhengig av å bruke tid og ressurser på egen produktkompetanse, og investerer i slikt kontinuerlig . Vi ønsker å kunne finne det mest riktige og rasjonelle produkter og løsninger til enhver tid.

Å selge produkter sammen med håndverkertjenestene står for en viktig del av vår bransjes inntektsgrunnlag. Både å selge flere varer og å selge de ”riktige” varene. Slik er dette å sammenligne med all annen varehandel, være seg klær, møbler eller dagligvarer. Vi tilbyr imidlertid våre kunder også å kjøpe inn produktene selv dersom de ønsker. Det er i hht. gitte betingelser.

Servicebil pr. dag.
Posten på faktura er andel av kostnad til et begrenset lagerhold tilgjengelig på oppdragsstedet i bil. Posten dekker således ikke drivstoff,  bompenger eller andre direkte driftskostnader. Dette faktureres normalt etter medgått.

 

Forøvrig gjelder følgende leveringsbetingelser:

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER I FORBRUKERFORHOLD

FOR MEDLEMMER TILSLUTTET EL-PROFFEN AS

1. Innledning

De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 andre og tredje ledd og/eller håndverkertjenesteloven § 1 første og andre ledd. For kjøp som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med første avsnitt, gjelder ELPROFFENS alminnelige leveringsbetingelser i næringsforhold, som er tilgjengelig på nettsiden www.elproffen.no. De alminnelige betingelsene omfatter elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr. Betingelsene gjelder for leverandører av elektrisk arbeid samt elektrisk utstyr som er medlem av kjeden EL-PROFFEN AS på avtaletidspunktet.

2. Begreper
Leverandøren: Leverandør av tjenester og varer som nevnt i punkt 1. Forbruker: Den som kjøper tjenester og/eller varer fra Leverandøren. Partene: Leverandøren og Forbruker. Tjenesten: Leverandørens utførelse av arbeid ved installering av elektrisk utstyr eller anlegg (montering). Varer: Elektriske artikler eller materiell som selges fra Leverandøren. Leveranse: Utføring av tjenester og/eller levering av varer.

3. Avtaleforholdet
El-Proffens alminnelige leveringsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom Partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Ved påbegynt levering anses avtale for inngått.

4. Pris
Pris avtales særskilt mellom Partene for hvert salg eller oppdrag. Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid etter gjeldende satser. Eventuelle utlegg og godtgjørelser kommer i tilegg. Samtlige priser er eksklusiv merverdiavgift, med mindre det fremkommer skriftlig at merverdiavgift er inklusiv. Dersom det er avtalt særskilt pris, har Leverandøren rett til å endre den avtalte prisen ved dokumenterte endringer i toll og avgifter eller andre offentlige reguleringer samt endringer i priser fra underleverandør, herunder som følge av valutaendringer.

5. Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 10 dager med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling, belastes forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Dersom oppgjør skal faktureres etter levering av varer og/eller tjenester, har Leverandøren rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret. Forbrukeren kan ikke motregne Leverandørens krav med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre Leveranser. Dersom oppgjør ved salg av varer skal finne sted ved sending av regning, kan Leverandøren kreve fakturagebyr.

6. Salgspant
Leverandøren har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut.

7. Tjenester (Monteringsarbeid)
Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt Leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og Forbrukeren har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket.

8. Kjøperens forsinkelse
Forsinkelser som skyldes Forbrukerens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller Overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at Forbrukeren ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan Leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor Leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet. Ved vesentlig forsinkelse fra Forbrukerens side, og Forbrukeren etter avtalen først skal betale etter at Tjenesten av ferdig utført, kan Leverandøren fakturere Forbrukeren på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer leverandøren etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

9. Reklamasjon
Forbrukeren må gi melding til Leverandøren om eventuelle mangler ved Leveransen innen rimelig tid. Dersom slik melding (reklamasjon) ikke gis senest innen to måneder etter at Forbrukeren oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, kan Forbrukeren ikke påberope mangelen og gjøre den gjeldende. For øvrig gjelder de absolutte reklamasjonsfristene etter forbrukerkjøpsloven § 27 og håndverkertjenesteloven. § 22.

10. Ansvar for skade på andre ting enn Leveransen
Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av Leveransen på andre ting eller eiendom etter at levering har funnet sted, med mindre Leverandøren har utvist grov uaktsomhet. Dersom utføring av oppdraget medfører skade på andre ting eller eiendom enn Leveransen, er Leverandøren ikke ansvarlig med mindre Leverandøren har utvist uaktsomhet.

11. Andre forhold For forhold som helt eller delvis ikke er regulert i bestemmelsene foran, gjelder forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

 

Revidert november 2005.