Til hovedinnhold

Leveringsbetingelser

Her finner du leveringsbetingelser.

Forøvrig gjelder følgende leveringsbetingelser:

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER I FORBRUKERFORHOLD

FOR MEDLEMMER TILSLUTTET EL-PROFFEN AS

1. Innledning

De alminnelige betingelsene nedenfor gjelder kun kjøp eller deler av kjøp som er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 1 andre og tredje ledd og/eller håndverkertjenesteloven § 1 første og andre ledd. For kjøp som helt eller delvis ikke er å anse som forbrukerkjøp i samsvar med første avsnitt, gjelder ELPROFFENS alminnelige leveringsbetingelser i næringsforhold, som er tilgjengelig på nettsiden www.elproffen.no. De alminnelige betingelsene omfatter elektrikerarbeid, levering av elektrisk utstyr og materiell samt installering av slikt utstyr. Betingelsene gjelder for leverandører av elektrisk arbeid samt elektrisk utstyr som er medlem av kjeden EL-PROFFEN AS på avtaletidspunktet.

2. Begreper

Leverandøren: Leverandør av tjenester og varer som nevnt i punkt 1. Forbruker: Den som kjøper tjenester og/eller varer fra Leverandøren. Partene: Leverandøren og Forbruker. Tjenesten: Leverandørens utførelse av arbeid ved installering av elektrisk utstyr eller anlegg (montering). Varer: Elektriske artikler eller materiell som selges fra Leverandøren. Leveranse: Utføring av tjenester og/eller levering av varer.

3. Avtaleforholdet

EL-PROFFENs alminnelige leveringsbetingelser er en del av avtaleforholdet mellom Partene, og vil gjelde fullt ut med mindre avvik er skriftlig avtalt eller annet følger av ufravikelige regler etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven. Ved påbegynt levering anses avtale for inngått.

4. Pris

Pris avtales særskilt mellom Partene for hvert salg eller oppdrag. Dersom pris ikke er særskilt avtalt, vil Kjøper bli fakturert på grunnlag av gjeldende pris for tjenester og varer på leveringstidspunktet. Tjenester faktureres på grunnlag av medgått tid etter gjeldende satser. Eventuelle utlegg og godtgjørelser kommer i tilegg. Samtlige priser er eksklusiv merverdiavgift, med mindre det fremkommer skriftlig at merverdiavgift er inklusiv. Dersom det er avtalt særskilt pris, har Leverandøren rett til å endre den avtalte prisen ved dokumenterte endringer i toll og avgifter eller andre offentlige reguleringer samt endringer i priser fra underleverandør, herunder som følge av valutaendringer.

5. Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er 10 dager med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling, belastes forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. Dersom oppgjør skal faktureres etter levering av varer og/eller tjenester, har Leverandøren rett til å kreve sikkerhet for oppgjøret. Forbrukeren kan ikke motregne Leverandørens krav med omtvistede motkrav knyttet til samme eller andre Leveranser. Dersom oppgjør ved salg av varer skal finne sted ved sending av regning, kan Leverandøren kreve fakturagebyr.

6. Salgspant

Leverandøren har salgspant i leverte varer inntil hele kjøpesummen er betalt fullt ut.

7. Tjenester (Monteringsarbeid)

Leverandøren skal igangsette monteringsarbeid til avtalt tid, så fremt Leverandøren får tilgang til monteringsstedet til avtalt tid eller i avtalte periode, og Forbrukeren har lagt til rette for at monteringsarbeidet kan igangsettes og gjennomføres uten risiko for at arbeidet kan bli forsinket.

8. Kjøperens forsinkelse

Forsinkelser som skyldes Forbrukerens forhold medfører tilsvarende utsettelse av avtalt levering eller Overtagelse. Dersom monteringsarbeidet forsinkes som følge av at Forbrukeren ikke har sørget for rettidig adgang til monteringsstedet, eller ikke har lagt forholdene til rette for igangsetting og gjennomføring uten at arbeidet risikerer å bli forsinket, kan Leverandøren utsette arbeidet til nærmeste tidspunkt eller periode hvor Leverandøren har anledning til å gjennomføre arbeidet. Ved vesentlig forsinkelse fra Forbrukerens side, og Forbrukeren etter avtalen først skal betale etter at Tjenesten av ferdig utført, kan Leverandøren fakturere Forbrukeren på det tidspunktet hvor arbeidet må antas å ha blitt ferdig gjennomført uten forsinkelsen. Leverandøren kan i tillegg gjøre gjeldende de rettigheter og krav som tilkommer leverandøren etter forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

9. Reklamasjon

Forbrukeren må gi melding til Leverandøren om eventuelle mangler ved Leveransen innen rimelig tid. Dersom slik melding (reklamasjon) ikke gis senest innen to måneder etter at Forbrukeren oppdaget mangelen eller burde ha oppdaget den, kan Forbrukeren ikke påberope mangelen og gjøre den gjeldende. For øvrig gjelder de absolutte reklamasjonsfristene etter forbrukerkjøpsloven § 27 og håndverkertjenesteloven. § 22.

10. Ansvar for skade på andre ting enn Leveransen

Leverandøren har intet ansvar for skade eller tap voldt av Leveransen på andre ting eller eiendom etter at levering har funnet sted, med mindre Leverandøren har utvist grov uaktsomhet. Dersom utføring av oppdraget medfører skade på andre ting eller eiendom enn Leveransen, er Leverandøren ikke ansvarlig med mindre Leverandøren har utvist uaktsomhet.

11. Andre forhold

For forhold som helt eller delvis ikke er regulert i bestemmelsene foran, gjelder forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

Revidert november 2005.